გარემოსდაცვითი სტატისტიკა

ამბიციური მიზნები გარემოს დასაცავად.

ყველა მნიშვნელოვანი მონაცემი და შედეგი მოწმობს „ჰიპში“ გარემოს დაცვის კონკრეტულ პროგრესს.

მიზნები

ძირითადი ციფრები   2011 2012 2013 პროექტირება2014
ოპერატიული მარაგი kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
დასუფთავების აგენტები kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
ენერგია kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  მხოლოდ ორთქლი წარმოებისთვის kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  მხოლოდ ელექტროენერგია წარმოებისთვის kWh/to   102,3 100,7 100,7
წყალი m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
შეფუთვა kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
დაბინძურებული წყალი m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  წყლის გაგრილება3/to 2,5 2,7 2,8 2,5  
  დაბინძურებული წყალი, საკანალიზაციო სისტემა  m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
ნარჩენები, სრული kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
არა-გადამუშავებადი ნარჩენები kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
ნახშიროჟანგი kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7