HiPP Babysanft –უნიკალური კონცეფცია ტკივილი პრევენციისა და ჭრილობის დაცვისთვის

ჰიპის კრემი გაღიზიანებჟლი კანისთვის

დაცვა და ზრჟნვა

დაცვა გაღიზიანებისგან:

  • მაგალი ცხიმიანობა (W/O - ემჟლსია)
  • დამატებით შეიცავს გაწმენდილ ლანოლინს, სელის ზეთს და ბიო-ნჟშის ზეთს;
  • 5% პანთენოლს და თჟთიას;
  • საიმედო დაცვა გაღიზიანებისგან კანის ნაზ ადგილებში
  • კროფილაქტიკისთვის შეიძლება გამოყენებჟლ იქნას ყოველდღიჟრად
  • აქვს სასიამოვნო სჟნი.

HiPP - ბავშვის კრემი პანთენოლი და თჟთია, გაღიზიანებისგან დაცვა

გაწითლებჟლი კანის დამამშვიდებელი, ანთების საწინააღმდეგო

გაღიზიანებჟლი კანისთვის - არ შეიცავს სჟრნელოვან ნივთიერებებს.

  • თჟთიის ოქსიდის მაღალი შემცველობა ქმნის სიმშრალეს საფენის ქვეშ და ქმნის აქტიჟრ დამცავ ფენას, რომელიც ხანგრძლივად ინარჩჟნებს სიმშრალეს;
  • თჟთიის ოქსიდი ასევე იცავს გაწითლებისგან;
  • დამცავი ფენა იცავს კანს საფენის ქვეშ გაღიზიანებისგან
  • პანთენოლის მაღალი 5%-იანი შემცველობა ამშვიდებს პანს და ჟზრჟნველყოფს დაზიანებჟლი პანის რეგენერაცას.

რატომ უღიზიანდებათ ბავშვებს კანი საფენის ქვეშ?

არც ერთი ბავშვი არაა დაცული კანის გაღიზიანებისგან. სწორედ ამ მიდამოებშია კანი განსაკუთრებით მგრძნობიარე შარდისა და განავლის აგრესიულ ზემოქმედებაზე. საფენის ხშირი გამოცვლა და სწორი მოვლაც კი ვერ დაიცავს კანს გაღიზიანებისგან. სწორ მოვლასთან ერთად მნიშვნელოვანია კანის მშრალად შენარჩუნება.

ხშირად გამოუცვალეთ საფენი, მშრალ საფენს ძეუძლია კანის გაღიზიანების თავიდან აცილება. საზარდულების მიდამოების გასუფთავების სემდეგ კანი საფუძვლიანადშევამშრალოთ, განსაკუთრებით ნაკეცების ადგილას, ნაზად - ძალდატანების გარეშე, რაც შეიძლება ხშირად ვამყოფოთ ბავსვი საფენის გარეშე (თბილ ოთახში) და მივცეთ კანს სუნთქვის საშუალება, ბავშვისთვის ეს სასიამოვნოა.

საფენის გამოცვლა და მოვლა:

საფენის ქვეშ მიდამოში წაუსვით კრემი, რათა შარდმა და განავალმა არ გააღიზიანოს კანი. იდეალურია, კრემი თუთიის შემცველობით - სისველისგან დასაცავად (მაგ: ჰიპის დამცავი კრემი)

საფენის სწორი არჩევანი:

გამოიყენეთ ერთჯერადი საფენი, რომელიც კარგად იწოვს და გამოცვლიდან გამოცვლამდე კანი რჩება მსრალად, საფენი არ უნდ აიყოს მჭიდროდ. მუცელსა და საფენს შორის ერთი თითი უნდა ეტეოდეს.

რისთვის არის საჭირო HiPP - ის პანთელონისა და თუთიის შემცველი კრემის გამოყენება?

იgi gamoiyeneba gaRizianebuli da gawiTlebuli kanisTvis, gansakuTrebiT intimur da sazardulis saTuT midamoebSi.. igi mTelma ojaxma SeiZleba gamoiyenos gaRizianebis dros, mag.: cxviris midamoSi. Igi gamoiyeneba sicocxlis pirvelive dReebidan  da idealuria mTeli ojaxisTvis, rogorc gaRizianebisgan damcavi kremi. Zlieri SewiTlebisa da gaRizianebis dros aucileblad mimarTeT eqims.

როგორ მოქმედებს HiPP -ის პანთელონისა და თუთიის შემცველი დამცავი კრემი?

მას აქვს თუთიის ოქსიდის მაღალი შემცველობა. იგი ატენიანებს საზარდულის მიდამოში და ქმნის ეფექტურ დამცავ ბარიერს კანისთვის. თუთიის ოქსიდი ასევე იცავს კანს სიწითლისგან. 5% - იანი პანთენოლის მაღალი შემცველობა მოქმედებს დამამშვიდებლად და ხელს უწყობს დაზიანებული კანის რეგენერაციას. ასე მოქმედებს HiPP - ის კრემი სწრაფად და საიმედოდ.

შეიძლება თუ არა განვითარდეს აუტანლობა?

HiPP - ის მოვლის საშუალებები გათვლილია ნებისმიერი ტიპის კანისთვის. იგი ადვილად შეთავსებადია ზემგრძნობიარე და ნეიროდერმიტისკენ მიდრეკილი კანისთვის. კრემი არ შეიცავს სურნელოვან დანამატს, ეთერზეთებს, კონსერვანტებსა და პოლიეთილენგლიკოლს.

გაღიზიანებულ კანზე ლოკალურად რეაქციის განვიტარება გამორიცხული არ არის, თუმცა ეს შეიძლება იყოს განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მსუბუქი წვა ანთებად მიდამოში.

HiPP - ის პანთენოლისა და თუთიის შემცველი კრეის გამოყენების წესი:

საჭიროების მიხედვით, დღეში რამდენჯერმე დაიტანეთ კრემის თხელი ფენა. შანამკანი გაღიზიანებულია, რეკომენდირებულია კრემის გამოყენება საფენის ყოველი გამოცვლისას. 

კრემი ძალზე ნაზია და არ საჭიროებს თიტებით ძალდატანებას. იგი ტოვებს მოთეთრო დამცავ ფენას. თუ სიწითლემ 2-3 დღეში არ გაიარა, მიმართეთ თქვენს პედიატრს. შესაძლოა საჭირო გახდეს სამედიცინო ჩარევა.

კრემის შენახვისა და გამოყენების პირობები:

შეინახეთ ოთახის ტემპერატურაზე (25 გრადუსამდე), ასე ისევ შეინარჩუნებთ კრემის ხარისხს. შესაძლებელია გამოიყოს მცირე რაოდენობით ზეთი, რომელიც არ მოქმედებს მის ხარისხზე და ეფექტურობაზე. კრემი არ გამოიყენოთ შეფუთვაზე მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ.