თევზჭერა

„ჰიპი“ იყენებს მხოლოდ MSC-სერთიფიცირებულ თევზს ორგანული აკვაკულტურიდან. MSC იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ კონტროლირებული თევზაობა აკმაყოფილებს განსაზღვრულ გარემოსდაცვით სტანდარტებს და მოქმედებს ეფექტური მართვის პრინციების შესაბამისად. 

იმისათვის რომ მივიღოთ საუკეთესო ხარისხის თევზი, ხდება გარემო-პირობების რეგულარული ანალიზი, თევზაობისთვის შერჩეულია ღია ზღვები.

ყველა ამ ზომით „ჰიპი“ ეხმარება ზღვებს თავიდან აიცილონ გადაჭარბებული თევზების რაოდენობა და ხელს უწყობს მომავალი პოპულაციის თავისუფლად ზრდას. 

The Marine Stewardship Council არის დამოუკიდებელი, საერთაშორისო - არაკომერციული, სერთიფიცირებული ორგანიზაცია, რომელიც ეწევა თევზჭერას. დამოუკიდებელი აუდიტორები მუდმივად ამოწმებენ შეესაბამება თუ არა მეთევზეობა MSC-ს მაღალ სტანდარტებს. MSC სტანდარტი იძლევა გარანტიას, რომ თევზი არის სერთიფიცირებული მეთევზეობისგან, რომელიც ასევე ზრუნავს გარემოზე და ითვალისწინებს თევზის მარაგის არსებობას.