თევზის რეწვის უსაფრთხო მეთოდი

სახეობათა სწრაფი გადაშენება განსაკუთრებით უარყოფითად აისახება თევზის სახეობის 80% -ზე იმისათვის, რომ დავიცვათ ზღვები ზედმეტი თევზჭერისგან HiPP-მა 100%-ით შეცვალა ეკოლოგიურად სასარგებლო მიდგომა და მხოლოდ MSC-ის მიერ შერჩეულ სერთიფიცირებულ თევზს იყენებს წარმოებაში და კომპანიის რესტორნებში.

HiPP გამოიყენებს მხოლოდ უსაფრთხო თევზის რეწვით მოპოვებულ თევზს თავის წარმოებაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეთევზე დაიჭერს მხოლოდ იმდენ თევზს რამდენიც უნდა გადამუშავდეს წარმოებაში. თევზის მოპოვების მეთოდებმა არ უნდა დააზიანოს ოკეანე. საზღვაო სამეურვეო საბჭო არის დამოუკიდებელი საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია. მას გააჩნია თევზის რეწვის სერთიფიკატი. დამოუკიდებელი სერთიფიკატორები ამოწმებენ რამდენად შეესაბამება თევზის რეწვის მეთოდი MSC-ის სტანდარტებს. MSC სტანდარტი იძლევა გარანტიას, რომ თევზს მხოლოდ უსაფრთხო მეთოდებით მოიპოვებენ და რომ რეწვის ასეთი მეთოდი დაიცავს, როგორც თევზის მარაგს, ასევე გარემოსაც.